Skip to content Skip to navigation

Business English

BUSINESS ENGLISH

Trung tâm Ngoại ngữ thiết kế chương trình gồm 03 khóa học với các nội dung cho từng khóa như sau: Basic business english, Business English Negotiation, Writing business English effectively.

Thời lượng mỗi khóa: 08 tuần

Học viên sẽ tham gia vào các lớp thực hành kỹ năng thuyết trình, đàm phán, trình bày và bảo vệ quan điểm, các thuật ngữ chuyên ngành thương mại. Các tin tức kinh tế cập nhật mới nhất cũng được lồng ghép vào các giờ học thông qua các chủ đề như toàn cầu hóa, sử dụng nhân lực quốc tế, internet, quảng bá thương hiệu và quy trình thương mại quốc tế,…