Skip to content Skip to navigation

Intermediate Plus (AV3)

ENG03 – ANH VĂN 3

 

  1. Nội dung môn học:

Môn học gồm 12 bài học (Units 01 – 12) bao gồm các hướng dẫn từng phần trong bài test TOEIC như các điểm ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe và đọc, nói và viết, các chiến thuật, cách thức và kỹ năng làm bài cho sinh viên.

2. Mục tiêu sau khi hoàn thành môn học:

- Giới thiệu sinh viên cách làm bài test TOEIC bốn kỹ năng

- Hướng dẫn sinh viên cách luyện tập hai kỹ năng (nghe và đọc) theo cách thức bài thi TOEIC.

- Cung cấp cơ hội thực hành nói tiếng Anh trong công sở, doanh nghiệp, đồng thời mở rộng thêm vốn từ ngữ trong các tình huống thực tế.

- Cung cấp cơ hội rèn luyện kỹ năng viết theo format TOEIC

  1. Thời gian học: 12 tuần
  2. Điểm đầu vào: tương ứng với TOEIC 400
  3. Điểm đầu ra: tương ứng với TOEIC 445