Skip to content Skip to navigation

Anh văn sơ cấp 2

 • Mã khóa học       : ENGA2
 • Lý thuyết             : 75 giờ
 • Số tín chỉ             : 0
 • Tự học                 : 135 giờ
 • Yêu cầu đầu vào  : Hoàn thành Anh văn sơ cấp 1 (hoặc trình độ tương đương)
Mục tiêu: tiếp tục củng cố kiến thức nền tảng về ngôn gnữ tiếng Anh theo phương pháp học mới. Tăng cường khả năng ứng dụng tiếng Anh giao tiếp trong môi trường làm việc, và thực hành các dạng thức câu hỏi trong phần Listening & Reading bài thi TOEIC.
Nghe:
 • Nghe hiểu các hội thoại ngắn về các chủ đề phổ biến, công việc hàng ngày, đặt hàng, thay đổi, du lịch, tương lai ngành công nghiệp, sự cạnh tranh, phỏng vấn xin việc.
 • Rèn kỹ năng nghe cơ bản các phần 3 và 4 trong bài thi TOEIC.
Nói:
 • Ứng xử giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh
 • Tham gia các buổi thảo luận, đóng góp ý kiến.
 • Thuyết trình đơn giản các chủ đề bài học và thực hành kỹ năng thuyết trình.
Đọc hiểu:
 • Đọc hiểu các tài liệu trình bày dưới dạng email, thư, quảng cáo và bài viết.
Viết:
 • Soạn các email ngắn thu xếp một cuộc họp, viết cách hướng dẫn, cập nhật thông tin, tóm tắt kết quả khảo sát.
 • Cách viết một hồ sơ nhân viên
 • Trả lời email khách hàng