Skip to content Skip to navigation

Composition 1-2

Academic Writing in English

  • Phát triển kĩ năng Viết trong môi trường học thuật, tư duy phản biện trong thảo luận và chia sẽ các vấn đề khác nhau
  • Composition 1 tập trung kỹ năng viết câu và đoạn văn.
  • Composition 2 hỗ trợ phương pháp viết các bài luận.