Skip to content Skip to navigation

Đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT)

Nhằm hỗ trợ sinh viên thi lấy chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra trong tình hình mới,

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tổ chức

thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT theo công văn đính kèm.