Skip to content Skip to navigation

Danh sách các lớp Anh văn bổ túc K11-2016

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT thông báo danh sách sinh viên lớp AVBT K11 và một số sinh viên học lại AVBT.

Lưu ý:

Hai lớp:  AVBT K11-9  và AVBT K11-10 Khai giảng vào buổi chiều Thứ 3 (20/09) do có buổi “Sinh hoạt công dân” đầu Khóa.