Skip to content Skip to navigation

Điểm tổng kết lớp Anh văn sơ cấp 2 - Học kỳ 3 (hè) Khoá 2020

Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi cuối khoá (Final test) và bảng điểm tổng kết lớp Anh văn sơ cấp 2 - Học kỳ 3 Khoá 2020.

Vui lòng bấm vào đây để xem kết quả.