Skip to content Skip to navigation

Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường ĐHCNTT

THÔNG BÁO

1. Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường ĐHCNTT 

Sinh viên theo dõi quy định các quy định tại đường link:https://daa.uit.edu.vn/thongbao/5-quy-dinh-dao-tao-ngoai-ngu-doi-voi-he-dai-hoc-chinh-quy-cua-truong-dhcntt

2. Hướng dẫn sinh viên đại học hệ chính quy thực hiện các quy định về chuẩn quá trình và chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Sinh viên theo dõi hướng dẫn tại đường link: https://daa.uit.edu.vn/content/huong-dan-sinh-vien-dai-hoc-he-chinh-quy-thuc-hien-cac-quy-dinh-ve-chuan-qua-trinh-va-chuan