Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học kèm các môn anh văn

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu học kèm gửi thông tin đăng qua email cfl@uit.edu.vn, nội dung:

1. Họ tên sinh viên:

2. Mã số sinh viên:

3. SĐT liên hệ:

4. Đăng ký nhóm: 1/2/3 người?

5. Danh sách thành viên học nhóm: