Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh lần 10 ngày 5/11/2022

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo

Sinh viên các khóa 2021 trở về trước xem thông tin chi tiết thông báo tại đây 

Link đăng ký

Trân trọng.

TTNN-UiT