Skip to content Skip to navigation

Anh văn 1

Anh văn 1 (AV1) là môn học được tính điểm tích luỹ tín chỉ học tập của sinh viên thuộc chương trình đào tạo hệ đại học của Trường Đại học CNTT. Đây là môn học bắt buộc sinh viên phải hoàn thành trước khi đăng ký môn học Anh văn 2.

 • Tên môn học (tiếng Việt) : Anh Văn 1      
 • Tên môn học (tiếng Anh) : ENGLISH 1    
 • Mã môn học                      : ENG01
 • Số tín chỉ                           : 04
 • Tự học thêm                      : 45 giờ
 • Điều kiện tiên quyết         : tương đương TOEIC từ 300 điểm trở lên hoặc Passed Anh văn sơ cấp 2 
 1. MỤC TIÊU

Mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc nhằm giúp sinh viên đạt được trình độ tiếng Anh tương đương từ 36 đến 42 điểm theo thang điểm đánh giá trình độ tiếng Anh toàn cầu GSE (The Global Scale of English).

 1. NỘI DUNG
 • Từ vựng: theo tài liệu học
 • Ngữ Pháp: Trình độ A2+
 • Nghe: hội thoại ngắn, đơn giản về các chủ đề thông thường trong công việc như việc đi công tác, địa điểm kinh doanh, mô hình làm việc, tiền tệ, …
 • Đọc hiểu: bài báo, phỏng vấn, quảng cáo,... 
 • Nói: trao đổi, kiểm tra, xác nhận thông tin, giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc; trình bày ý kiến cá nhân về các chủ đề công sở như tiền tệ, phát triển sản phẩm,…
 • Viết: email hỏi thông tin, xác nhận cuộc hẹn, bài đánh giá trực tuyến, giá sản phẩm, …
 1. ĐÁNH GIÁ
 • Bài tập online                           : 15%
 • Tham gia và hoạt động tại lớp : 10%
 • Mini test                                   : 05%
 • Thuyết trình                              : 10%
 • Thi Speaking                            : 20%
 • Thi cuối kỳ                               : 40%
 1. QUY ĐỊNH
 • Bài tập tại lớp, các hoạt động học thuật, bài tập online phải đạt tối thiểu trên 80% để được tính điểm quá trình;
 • Phải hoàn thành bài thi thi cuối kỳ 03 kỹ năng (Listening – Reading – Writing) để đủ điểm (Passed) đăng ký môn học Anh văn 2.
 • Số giờ nghỉ không phép vượt 20% sẽ bị cấm thi cuối kỳ.
 1. HỖ TRỢ