Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh lần thứ 13 dự kiến thi ngày 11/11/2023

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo

Sinh viên xem thông tin chi tiết thông báo tại đây

Link đăng ký

Trân trọng.

TTNN-UiT